Audyt wewnętrzny – w jaki sposób działa i jakie posiada cechy charakterystyczne

Audit wewnętrzny – to jak podają źródła naukowe samodzielny i systematyczny proces uzyskiwania dowodu z auditu, realizowany w celu ciągłej kontroli, weryfikacji stanu, jak również zidentyfikowania nieprawidłowości.

Audyt

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com
Musimy nie zapominać również, iż jego znaczenie nie ogranicza się tylko do|nie pełni jedynie|nie poprzestaje jedynie na funkcji kontrolnej, ale priorytetem grupy, która go prowadzi jest również wskazanie sposobu rozwiązania tych nieprawidłowości. To właśnie ta rzecz stanowi zasadniczą różnicę, w porównaniu do typowej kontroli wewnętrznej. Jak podaję normy PN-EN ISO 9001:2009 audit musi być przeprowadzany w stałych powtarzalnych odcinkach czasu. Jak długie mają być to odstępy – nie jest dokładnie określone przez normy – jednak prawie w każdym przedsiębiorstwie przyjmuje się roczny cykl. W zależności od rozmiaru jednostki, w której prowadzi się audit – cykl czasami skraca się do okresów trzymiesięcznych lub półrocznych. Natomiast sama powtarzalność auditu ma wyjątkowe znaczenie. Dzięki jej zastosowaniu możemy zaobserwować zwykle tendencje i ich ruch.

Musimy zdawać sobie ponadto sprawę, że w jednej jednostce, audity różnych działań mogą przyjmować cykle różnej długości – wszystko zależne jest od złożoności danego systemu. Audit dzielimy na audit pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Pierwszy z nich przeprowadzany jest na wezwanie rady nadzorczej danej jednostki, przeprowadzany jest zwykle przez jej pracowników, aczkolwiek nie wyklucza nadzoru osoby z innej jednostki.

Najistotniejszą jednostką omawianego zagadnienia jest auditor wewnętrzny (link do strony). Informacje na ten temat znajdziemy w normie PN-EN ISO 19001:2003, która idealnie opisuje kompetencje tej postaci. Najważniejsze są: wykształcenie, doświadczenie w pracy, szkolenia, doświadczenie w auditowaniu, ale także odpowiednie cechy charakteru. Mamy do czynienia z różnorakimi procedurami stosowanymi w czasie przeprowadzania auditu. Najbardziej godne omówienia są badania penetracyjne. Jest to metoda nieinwazyjna oraz najstarsza. Dzięki użyciu prostych działań pozwala ona wykryć nawet niewielkie błędy. Jest również jedną z najchętniej stosowanych metod kontroli jakości w wielu jednostkach.